PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur. Kijk voor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
In deze privacyverklaring informeer ik je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook ‘gegevens’) door Arda van Helsdingen.

Korte privacyverklaring

Arda van Helsdingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie

De personen van wie Arda van Helsdingen de persoonsgegevens verwerkt, hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruikt Arda van Helsdingen jouw gegevens?

Arda van Helsdingen gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan je gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website

Op welke grondslagen (‘rechtsgronden’) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Arda van Helsdingen gebruikt jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (’rechtsgronden’):

 • Jouw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander.

Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, ik geef jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de
Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze verzamel, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteert Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
Reviews Zolang de review relevant is.

Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens
 • Om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens
 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • Om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten ‘beperken’
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens
 • Om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken.
  De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens
 • Als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kun je contact met mij opnemen. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zal ik dan ook toelichten.

Voor inzage in jouw gegevens, kan je rechtstreeks contact met mij opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Arda van Helsdingen

Prinses Beatrixplein 12

3523 VD Utrecht

info@ardavanhelsdingen.nl

06 365 557 11

Kan Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 25 februari 2020. Arda van Helsdingen behoudt het recht deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal Arda van Helsdingen je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mailbericht over te sturen.